Saneringslijsten

Op de saneringslijsten staan de woningen die als geluidsaneringssituatie vanwege wegverkeerslawaai door de gemeente zijn gemeld aan het toenmalige Ministerie van VROM. De saneringswoningen zijn op basis van hun geluidbelasting onderverdeeld in categorieën. Deze categorieën zijn bepaald door het Ministerie van VROM en gebaseerd op de geluidbelasting van de woningen op 1 maart 1986. 

Wat betekenen de lijsten? 

De woningen zijn verdeeld in de volgende categorieën:

  • A-lijst: 65 – 70 dB(A)
  • B-lijst: 60 – 65 dB(A)
  • 70+-lijst: >70 dB(A)
  • E-lijst: >60 dB(A)

A- en B-lijst 
In de jaren negentig is een eerste inventarisatie gedaan van de saneringssituaties. Destijds konden gemeenten woningen melden die op 1 maart 1986 een geluidbelasting hadden tussen 60 dB(A) en 70 dB(A) door wegverkeerslawaai. De woningen die een geluidbelasting tussen 65 en 70 dB(A) hadden werden geplaatst op de A-lijst; de woningen met een geluidbelasting tussen 60 en 65 dB(A) op de B-lijst.

70+ lijst 
Woningen met een geluidbelasting hoger dan 70 dB(A) werden aanvankelijk wel gemeld, maar niet op een lijst geplaatst. Door de hoge geluidbelasting van minimaal 70 dB(A) wist het ministerie aanvankelijk niet hoe deze woningen te saneren. Later is besloten deze woningen op een 70+ lijst te plaatsen.
 
E-lijst
Door de jaren heen is gebleken dat in de jaren negentig niet alle saneringssituaties waren gemeld aan het toenmalige Ministerie van VROM. Omdat het ministerie inzicht wilde hebben in de saneringsomvang en een budget wilde begroten voor de resterende te saneren woningen, hebben gemeenten tot 31 december 2008 de mogelijkheid gekregen alsnog saneringswoningen te melden. Deze operatie had de naam Eindmelding en leidde tot de Eindmeldingslijst of kortweg E-lijst. De woningen die tijdens de eindmelding zijn gemeld, zijn op deze lijst geplaatst. De woningen op deze lijst hadden een geluidbelasting van minimaal 60 dB(A) op 1 maart 1986.

Wat houdt het voor uw woning in dat deze op een bepaalde lijst staat?

Aan de verschillende lijsten zijn verschillende subsidietrajecten gekoppeld. Voor het saneren van de woningen kunnen de gemeenten jaarlijks subsidie aanvragen. Omdat er een beperkt budget is en er veel aanvragen zijn, moet jaarlijks afgewacht worden of een subsidieaanvraag gehonoreerd wordt. Dit zorgt ervoor dat de woningen van de verschillende lijsten op verschillende tijden gesaneerd worden.