Agrarisch

Om milieuvervuiling door agrarische bedrijven te beperken is er strenge wet- en regelgeving. De ODBN adviseert de gemeenten in de regio Brabant Noord en de provincie Noord-Brabant bij vergunningsprocedures. Ook is de ODBN verantwoordelijk voor handhaving en toezicht op de regels voor agrarische bedrijven in de regio Brabant Noord. We controleren of de bedrijven in de regio voldoen aan alle milieuregels en de eisen die zijn gesteld in hun vergunningen. 

Milieuwetgeving

Landelijke milieuregels voor de agrarische sector onder de Omgevingswet staan in afdeling 3.6 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om veehouderijen, glastuinbouw en bedrijven voor mestbehandeling.

Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving treft u meer informatie over de Milieuregels in het Bal voor de agrarische sector.

Veehouderijen

Het houden van dieren in een dierenverblijf is een milieubelastende activiteit. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan algemene regels voor veehouderijen. Vaak is er ook een vergunning nodig. Daarnaast staan er regels voor veehouderijen in het omgevingsplan.

Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving treft u meer informatie over de regels voor veehouderijen.

Provinciaal beleid en regelgeving Noord-Brabant

Daarnaast gelden er specifiek beleid en regels voor de provincie Noord-Brabant. Die zijn vastgelegd in het Beleidskader Landbouw en Voedstel 2030  en in de Omgevingsverordening Noord-Brabant.

De provincie Noord-Brabant heeft tevens de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) ontwikkeld. Voordat veehouders een vergunning kunnen aanvragen voor uitbreiding moeten ze deze BZV invullen. De zorgvuldigheidsscore berekent een score op thema’s als: gezondheid, dierenwelzijn, brandpreventie, energie, fosfaatefficiëntie, geur en fijnstof. Pas bij de score ‘zorgvuldig’  op de BZV kan een veehouder een vergunning aanvragen.

Meer informatie over de werking van de BZV vindt u op de website van de provincie Noord-Brabant.