Licht

Het licht van schijnwerpers van sportvelden, lichtreclame en kassen kan grote invloed hebben op het welzijn van mens en natuur. Bedrijven en particulieren mogen daarom niet zomaar lichtinstallaties plaatsen. Ze moeten daarvoor toestemming vragen aan de gemeente.

Gebruik van verlichting

Lichthinder is een thema dat decentrale overheden moeten afwegen. Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) bevat daarom geen rijksinstructieregels voor lichthinder. Alleen voor kunstlicht in de tuinbouw bij kassen staan rijksregels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). In het gemeentelijke omgevingsplan is lichthinder een aspect dat meeweegt vanuit een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Een gemeente kan zelf bepalen of ze regels ter voorkoming van lichthinder wil stellen in het omgevingsplan. Bij het opstellen van het omgevingsplan vindt een afweging plaats of er regels nodig zijn om lichthinder en verstoring van de natuur te voorkomen. Voor lichthinder bij sportvelden bevat de bruidsschat specifieke regels. Het gaat om regels die niet vanuit het Activiteitenbesluit zijn overgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving.

Ook de Richtlijn Lichthinder van de Commissie Lichthinder van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) geeft normen en richtlijnen ter voorkoming van lichthinder. Er zijn specifieke richtlijnen voor verlichting langs rijkswegen en sportverlichting en regels voor het licht van glastuinbouw.

Rol van de ODBN

De Omgevingsdienst Brabant Noord adviseert de gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen over de inpasbaarheid van verlichting in een omgeving. Ook geeft de ODBN advies bij vergunningverlening en bij meldingen van bedrijven.  Waar nodig houdt de ODBN toezicht en handhaaft op de regels en normen voor licht.