Lokaal bodembeleid Brabant Noord

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) heeft een Nota bodembeheer opgesteld voor het lokale bodembeleid van gemeenten in onze regio. Samen met de aanvulling voor PFAS dient deze nota als basis voor maatregelen die gemeenten nemen om de bodem te beschermen tegen vervuiling. 

Nota bodembeheer en aanvulling voor PFAS

Doel van de Nota is het duurzaam en efficiënt hergebruik van grond binnen de regio. Daarnaast willen gemeenten met de nota het beleid ten aanzien van bodemverontreiniging combineren met ruimtelijke ontwikkeling. 

De gemeente Oss heeft een eigen Nota bodembeheer (exclusief PFAS aanvulling) vastgesteld op 5 maart 2020. De Nota bodembeheer van de gemeente Oss is te vinden op de website van de gemeente. 

Bodemfunctieklassenkaarten

In het Besluit bodemkwaliteit is aangegeven dat de gemeente sinds de invoering van het Besluit bodemkwaliteit de bodemfunctieklassen op een kaart moet vastleggen. De bodemfunctieklassen "Wonen" en "Industrie" moeten voor het beheersgebied van de gemeente worden vastgelegd. De bodemfunctieklassenkaart wordt gebruikt voor bijvoorbeeld terugsaneerwaarden op saneringslocaties.
 
Bodemfunctieklassenkaart voor de regio Brabant Noord (met uitzondering van de gemeente Oss):

De bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Oss is te vinden op de website van de gemeente

Bodemkwaliteitskaarten

Voor gebruik van de bodemkwaliteitskaart is een ontgravingskaart en een toepassingskaart noodzakelijk. Elke kaart is onderverdeeld in de bovengrond (tot 0,50 m-mv) en de ondergrond (0,5 – 2,0 m-mv). 

Let bij het ontgraven en toepassen van grond ook op andere wet- en regelgeving. Het is mogelijk dat u een aanlegvergunning of andere vergunning nodig hebt.

De volgende documenten zijn bestuurlijk per 1 januari 2024 opnieuw vastgesteld voor een periode van maximaal 5 jaar: 

Documenten gemeente Oss

De bodemkwaliteitskaarten voor de gemeente Oss kunt u vinden op de website van deze gemeente. 

Grondwaterbescherming

De provincie heeft grondwaterbeschermingszones aangewezen. Deze gebieden worden beschermd omdat er water wordt gewonnen voor consumptie. Daarom zijn er speciale regels voor werkzaamheden (o.a bij grondboringen GBES) in deze gebieden. Meer informatie vindt u op de pagina Activiteiten uitvoeren in een gebied met drinkwater van de provincie Noord-Brabant. De ligging van de grondwaterbeschermingszones zijn terug te vinden in de Omgevingsrapportage

Binnen de provincie Noord-Brabant is de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) verantwoordelijk voor de grondwaterbeschermingsgebieden. 

PCB in druppelzone asbestdaken

Als daken van asbesthoudend plaatmateriaal niet voorzien zijn van dakgoten kan er door verwering van de daken asbest in de bodem terechtkomen. Dit gebeurt dan in de “druppelzone” waar water met asbest op de bodem valt. Deze zone heeft de lengte van het asbestdak en een breedte van maximaal 1 meter. Het asbest wordt normaliter aangetroffen tot een diepte van maximaal 0,2 meter.

Recent is gebleken dat asbesthoudende (dak)platen voorzien kunnen zijn van een coating die polychloorbifenylen (PCB) bevat. Door verwering van dergelijke asbestdaken, bestaat de kans dat er dan behalve een asbestverontreiniging ook een PCB-verontreiniging in de bodem aanwezig is. PCB zijn daarmee een verdachte stof bij dergelijke asbestverontreinigingen.

In sommige gevallen kan de PCB-verontreiniging groter zijn dan de asbestverontreiniging. Veelal zal de PCB-verontreiniging echter geen geval van ernstige bodemverontreiniging betreffen (minder dan 25 m3 sterk verontreinigde grond). De provincie Noord-Brabant en de Omgevingsdiensten in Noord-Brabant achten het noodzakelijk om bij onderzoek naar de aanwezigheid of de omvang van een asbestverontreiniging in druppelzones, ook onderzoek uit te voeren naar PCB.

Daarom geldt het volgende:

  1. Bij onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem door verwering van asbesthoudende daken, dienen de grondmonsters ook geanalyseerd te worden op PCB tenzij, bijvoorbeeld uit het (voor)onderzoek, komt vast te staan dat op de asbesthoudende (dak)platen geen PCB-houdende coating is aangebracht.
  2. Bij aanwezigheid van zowel een asbest- als een PCB-verontreiniging in de bodem mag de PCB-verontreiniging mee worden genomen in de melding die voor de asbestverontreiniging wordt ingediend. Afhankelijk van de voorgenomen kernactiviteit en de daarbij horende doelstelling kan een melding ‘Graven in de bodem met kwaliteit > I’ en/of ‘Saneren van de bodem’ gedaan worden.

Overigens adviseren wij het bodemonderzoek naar asbest en PCB in de druppelzones en de sanering daarvan uit te voeren voorafgaand aan de sloop van de bebouwing, omdat bij de sloop de bodem in de druppelzones sterk verstoord wordt.