Luchtkwaliteit

Luchtvervuiling door de industrie, verkeer en veehouderijen verslechtert de luchtkwaliteit in onze omgeving. De overheid heeft daarom regels opgesteld om de uitstoot van bijvoorbeeld fijnstof, stikstofdioxide en ozon tegen te gaan. De  Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) ondersteunt gemeenten in de regio Brabant Noord bij het bewaken en beschermen van de luchtkwaliteit. De ODBN adviseert gemeenten bij ruimtelijke plannen en vergunningaanvragen voor milieubelastende activiteiten over het voldoen aan de regels voor luchtkwaliteit. 

Wet milieubeheer

Om luchtvervuiling te beperken bestaan verschillende regels. De regels hebben elk een ander uitgangspunt en oorsprong, maar zorgen er gezamenlijk voor dat Nederland zich kan houden aan Europese richtlijnen en eigen doelen kan halen. De regels gelden zowel voor ruimtelijke plannen als voor milieubelastende activiteiten. Overheden en bedrijven moeten zich houden aan bepalingen in de Wet milieubeheer. Enkele onderdelen van deze wet, zoals de omgevingswaarden, worden onder de Omgevingswet in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) ondergebracht. De wet bevat grenswaarden voor luchtvervuiling in de omgeving. Nederland is verplicht deze grenswaarden te bereiken. Er ligt een voorstel deze grenswaarden aan te scherpen om meer tegemoet te komen aan inzichten over volksgezondheid. Wanneer deze nieuwe waarden worden ingevoerd is nog niet bekend. 

Bedrijven en overheden die een milieubelastende activiteit willen uitvoeren hebben in veel gevallen een vergunning nodig. Ook voor activiteiten die geen vergunningplicht kennen, gelden vaak emissiegrenswaarden. Deze staan voor veel activiteiten in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De omgevingswaarden en emissiegrenswaarden regelen gezamenlijk de luchtkwaliteit. Bij een kleine bijdrage aan de luchtvervuiling, is een vergunning niet altijd nodig. In de wet is er dan sprake van Niet in betekende mate (NIBM). De wet bepaalt welke projecten NIBM zijn.  

Vergunning aanvragen bij de gemeente

Voor activiteiten die tot toename van de luchtvervuiling leiden, is een vergunning nodig. Gemeenten behandelen de aanvraag van deze vergunning. De ODBN adviseert gemeenten over deze vergunningaanvragen en beoordeelt de gevolgen van activiteiten. 

Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit

Het Rijk, de provincies en gemeenten streven er samen naar om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Ze werken daarvoor samen in het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK). Het doel van het CIMLK is te voldoen aan de grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide. Gemeenten mogen strengere of andere omgevingswaarden opnemen in omgevingsplannen, maar moeten dan wel invloed uit kunnen oefenen op die omgevingswaarden en zijn verplicht ze te monitoren.

Gemeenten, provincie en de Brabantse omgevingsdiensten werken samen aan schonere lucht in het Schone Lucht Akkoord (SLA). Het SLA heeft tot doel gezondheidswinst te bereiken door verdergaande verbetering van de luchtkwaliteit. Onderdeel hiervan is het zogenaamde ‘scherp vergunnen’. Dat betekent dat bij vergunningen kritisch wordt gekeken of bestaande emissiegrenswaarden naar beneden bijgesteld kunnen worden. 

Monitor luchtvervuiling

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verzamelt ieder jaar de gegevens over de luchtvervuiling in heel Nederland. Deze gegevens worden jaarlijks gerapporteerd via het CIMLK. De luchtkwaliteit in Brabant vindt u op BrabantInZicht

De ODBN actualiseert voor de meeste gemeenten in onze regio jaarlijks de gegevens voor veehouderijen en verkeer in de Monitoringstool. De gegevens van de tool worden gebruikt voor het bepalen van de effecten van het CIMLK en het bijstellen van het beleid.