Natuur

In een dichtbevolkt land als Nederland is het van groot belang om de natuur te beschermen. Daarom is het bijvoorbeeld niet zomaar mogelijk om te bouwen in de natuur en moeten bepaalde dier- en plantensoorten worden beschermd. De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) geeft voor de hele provincie Noord-Brabant de vergunningen af voor flora en fauna-activiteiten, houtopstanden en Natura 2000-activiteiten. Ook is de ODBN verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de regels namens de provincie Noord-Brabant.

Heb ik een vergunning nodig?

Het is voor particulieren, overheden en bedrijven niet zomaar toegestaan om iets te doen dat schadelijk kan zijn voor een Natura 2000-gebied of dat impact kan hebben op beschermde dieren en planten. Dit is geregeld in de Omgevingswet. Deze wet beschermt gebieden, maar ook dier-, vogel- en plantsoorten. 

Hoe de provincie Noord-Brabant omgaat met het verlenen van vergunningen is vastgelegd in de Beleidsregel omgevingsrecht Noord-Brabant. In de Omgevingsverordening staan alle regels voor natuurbescherming in Noord-Brabant. Zowel voor Natura 2000-gebieden als voor in het wild levende dieren en planten, bossen of andere houtopstanden.

Op de website van de provincie Noord-Brabant staat wanneer u een vergunning in het kader van de Omgevingswet nodig heeft of wanneer u een melding moet doen.

Flora- en fauna-activiteit

In de Omgevingswet staat dat dieren en planten worden beschermd als ze buiten natuurgebieden worden aangetroffen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij sloop, isolatie of renovatie van gebouwen.

Als u gaat bouwen, slopen of isoleren is het daarom eerst nodig om te onderzoeken of er beschermde dieren- en plantensoorten in het gebouw aanwezig zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan huismussen onder dakpannen of vleermuizen in de spouw. De verplichting tot onderzoek geldt ook als u geen omgevingsvergunning hoeft aan te vragen voor de activiteiten. Een overzicht van welke diersoorten en plantsoorten beschermd zijn, vindt u op de pagina Beschermde soorten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Door middel van een vooronderzoek (Quickscan) kan worden vastgesteld of er beschermde plant- en diersoorten in de omgeving van uw activiteiten aanwezig kunnen zijn. Als dat zo is, moet een vervolgonderzoek worden gedaan. Dat onderzoek wijst uit of de dieren in het gebouw leven, of in de omgeving ervan. En in welke periode van het jaar ze dat doen. De soortenbescherming wordt op die manier goed in beeld gebracht. 

Als er beschermde dier- of plantsoorten worden gevonden en de gevolgen voor die soorten zijn niet op voorhand uit te sluiten, dan moet u een vergunning aanvragen voor de werkzaamheden.

Natura 2000-activiteit

Natura 2000 is een netwerk van natuurgebieden in Europa waar bedreigde dier- en plantensoorten worden beschermd. Ook wordt bijvoorbeeld geprobeerd om er de hoeveelheid stikstof te verlagen. 

Wilt u een project realiseren? Dan kan dit een Natura 2000-activiteit zijn, waarvoor u een vergunning moet aanvragen. Natura 2000-activiteiten zijn activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor een Natura 2000-gebied. In de Omgevingswet zijn regels opgenomen voor Natura 2000-activiteiten om de natuur te beschermen. Dit zijn met name activiteiten waarbij stikstof vrijkomt. Naast stikstofuitstoot kan voor een Natura 2000-activiteit ook door andere mogelijk schadelijke effecten voor het Natura 2000-gebied, een vergunning nodig zijn. Wanneer de Natura 2000-activiteit zeer dichtbij of in een Natura 2000-gebied plaatsvindt. Het gaat onder andere om geluid, licht en grondwateronttrekking (verdroging). Als significante gevolgen op voorhand niet uit te sluiten zijn is er een vergunningplicht.

Houtopstanden

Als u gaat kappen in het buitengebied, kan het zijn dat u hiervoor een melding moet indienen bij de provincie Noord-Brabant. Na het indienen van een melding moet nog 4 weken gewacht worden met kappen. In deze periode kan de provincie Noord-Brabant een kapverbod kan opleggen, ter bescherming van bijzondere natuurkundige of landschappelijke waarden. Binnen drie jaar na het kappen moet dezelfde grond weer zijn herbeplant.

Soms kunt u geen 4 weken wachten met kappen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de veiligheid in het geding is bij overhangende bomen door stormschade of wanneer een boomziekte is geconstateerd waarbij snel handelen noodzakelijk is. In dat geval kunt u een maatwerkbesluit wachttermijn aanvragen, om eerder te mogen starten met de werkzaamheden.

In een aantal gevallen kan het zijn dat u niet (tijdig) aan de herplantverplichting kan voldoen. Wanneer natuurlijke of fysieke omstandigheden ervoor zorgen dat u niet tijdig aan de herplantverplichting kunt voldoen, kunt u een maatwerkbesluit uitstel herplantverplichting aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u gebruikt maakt van natuurlijke verjonging. Ook kan gedacht worden aan extreme weersomstandigheden waardoor het niet mogelijk is om tijdig aan de herplant te voldoen.

Kunt u helemaal niet ter plaatse aan de herplantverplichting voldoen, dan kunt u een maatwerkbesluit compensatie herplantverplichting aanvragen. Hierbij vraagt u om de herplantverplichting te mogen verplaatsen. U dient dan wel zelf een alternatief perceel aan te dragen waarop aan de herplantverplichting kan worden voldaan. Er moet daarnaast aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze zijn terug te vinden in artikel 3.94, lid 2, van de Omgevingsverordening Noord-Brabant.

Is er sprake van velling van een houtopstand die als gevolg van natuurlijke processen op heideterreinen of zandverstuivingen is ontstaan? Of is de velling uitgevoerd ter bevordering van de cultuurhistorische, aardkundige of archeologische waarden ter plaatse, en betreft het een kleinschalige ingreep van minder dan 50 are? Dan kunt u verzoeken om een maatwerkbesluit herplantplicht. Als er positief beschikt wordt, vervalt de herplantverplichting.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

U vraagt uw vergunning aan via het Omgevingsloket of de website van de provincie Noord-Brabant.

De ODBN beoordeelt de vergunningaanvragen Natura-2000-activiteit en flora- en fauna-activiteit voor de hele provincie Noord-Brabant. De wettelijke termijn voor het nemen van een besluit hangt af van de procedure die van toepassing is. Bij de reguliere procedure geldt een wettelijke beslistermijn van 8 weken. De provincie Noord-Brabant kan deze termijn eventueel met 6 weken verlengen. Bij de uitgebreide procedure geldt een wettelijke beslistermijn van 6 maanden. Deze termijn kan eventueel met een redelijke termijn verlengd worden.