Natuur

In een dichtbevolkt land als Nederland is het van groot belang om de natuur te beschermen. Daarom is het bijvoorbeeld niet zomaar mogelijk om te bouwen in de natuur en moeten bepaalde dier- en plantensoorten worden beschermd. De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) geeft voor de hele provincie Noord-Brabant de vergunningen af voor de Wet natuurbescherming.  Ook is de ODBN verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de regels.

Vergunning nodig?

Het is voor particulieren, overheden en bedrijven niet zomaar toegestaan om iets te doen dat schadelijk kan zijn voor een beschermd natuurgebied. Dit is geregeld in de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze wet beschermt gebieden, maar ook dier-, vogel- en plantsoorten. 

De provincie is bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen, het toezicht en de handhaving (VTH-taken) van de Wet natuurbescherming. Hoe de provincie omgaat met het verlenen van vergunningen en ontheffingen is vastgelegd in de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant. In de Interim omgevingsverordening staan alle regels voor natuurbescherming in Brabant. Zowel voor Natura 2000-gebieden als in het wild levende dieren en bossen of andere houtopstanden.

De provincie is bevoegd gezag maar de Omgevingsdienst doet de uitvoering. 

Op de website van de provincie Noord-Brabant staat wanneer u een vergunning Wet natuurbescherming nodig heeft, wanneer u een melding moet doen of een ontheffing moet aanvragen.

Door de landelijke verduurzamingsopgave komen er bij de Omgevingsdienst Brabant-Noord meer aanvragen voor een ontheffing binnen dan gewoonlijk. Hierdoor hebben wij helaas een achterstand opgelopen. We gaan anders om met aanvragen dan normaal. Lees via deze link naar de website van de provincie Noord-Brabant hoe.

Onderzoek beschermde dieren en planten

De regels houden ook in dat deze dieren en planten worden beschermd als ze buiten natuurgebieden worden aangetroffen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij sloop, isolatie of renovatie van gebouwen.

Als u gaat bouwen, slopen of isoleren is het daarom eerst nodig om te onderzoeken of er beschermde dieren- en plantensoorten in het gebouw aanwezig zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan huismussen onder dakpannen of de rugstreeppad tussen de gebouwen en de straat in. De verplichting tot onderzoek geldt ook als u geen omgevingsvergunning hoeft aan te vragen voor de deze activiteiten.

Een overzicht van welke diersoorten en plantsoorten beschermd zijn, vindt u op de pagina Beschermde soorten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Door middel van een vooronderzoek (Quickscan) kan worden vastgesteld of er beschermde plant- en diersoorten in de omgeving aanwezig zijn. Als dat zo is, moet een vervolgonderzoek worden gedaan. Dat onderzoek wijst uit of de dieren in het gebouw leven, of in de omgeving ervan, en in welke periode van het jaar ze dat doen. De soortenbescherming wordt op die manier goed in beeld gebracht.

Ontheffing aanvragen

Als er beschermde dier- of plantsoorten worden gevonden en de gevolgen voor die soorten zijn niet op voorhand uit te sluiten, dan moet u een ontheffing aanvragen voor de werkzaamheden. U vraagt die ontheffing aan via de website van de provincie Brabant.

De ODBN beoordeelt de aanvragen voor de hele provincie Noord-Brabant. De wettelijke termijn voor het nemen van een besluit op de aanvraag is 13 weken. De provincie kan deze termijn eventueel met 7 weken verlengen.