Jacht, beheer en schadebestrijding

Als dieren overlast of schade veroorzaken, is het soms nodig om het aantal te beperken of deze dieren te vangen, te verplaatsen of te verjagen. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn als reeën en wilde zwijnen voor veel verkeersongelukken zorgen op een weg. Of als dieren gewassen of dijken beschadigen. Op welke wijze dit moet, is geregeld in de Omgevingswet.

De ODBN voert vergunningverlening, toezicht en handhaving uit

Het doden of verjagen van dieren kan in veel gevallen alleen met toestemming van de provincie. De provincie stelt vrijstellingen en opdrachten op. De ODBN behandelt omgevingsvergunningen met een flora- en fauna activiteit, volgens de Omgevingswet. De Faunabeheereenheid kan vervolgens Wildbeheereenheden (WBE), individuele jagers of andere organisaties en personen machtigen om gebruik te maken van de verleende omgevingsvergunning. Hierbij worden voorwaarden gesteld aan het aantal, het gebied en de registratie van het aantal dieren dat wordt gevangen, verjaagd of geschoten. 

De ODBN voert vervolgens ook het toezicht en de bestuursrechtelijke handhaving uit op de verleende vergunningen. 

De Faunabeheereenheid is verantwoordelijk voor het faunabeleid

De Faunabeheereenheid Noord-Brabant (FBE) vervullen een één-loket functie voor het aanvragen van toestemmingen in het kader van faunabeheer. De FBE bestaat onder andere uit agrariërs, natuurorganisaties en maatschappelijke organisaties die een duurzaam beheer van populaties van dieren in het wild nastreven. Dit zodat er een evenwicht is tussen dieren bewoners, toeristen en ondernemers. Dat doet de FBE op basis van het Faunabeheerplan 2023-2029.  

Samen Sterk in Brabant houdt zich bezig met wildstroperij

Het handhavingsteam van Samen Sterk in Brabant (SSiB) bestaat uit natuurinspecteurs die in heel de provincie Noord-Brabant werken. Eén van de prioriteiten van SSiB is het tegengaan van wildstroperij (illegale jacht).