Jacht, beheer en schadebestrijding

    Als dieren overlast of (landbouw)schade veroorzaken, is het soms nodig om het aantal te beperken, te vangen en verplaatsen of te verjagen. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn als herten, reeën en wilde zwijnen voor veel verkeersongelukken zorgen op een weg. Of als dieren gewassen of dijken beschadigen. Dan heet het schadebestrijding. Dit is geregeld in de Wet natuurbescherming (Wnb).

    De Faunabeheereenheid Noord-Brabant (FBE) is in onze provincie verantwoordelijk voor het faunabeleid. Deze organisatie werkt aan het beheer van dierenpopulaties en bewaakt het evenwicht tussen dieren bewoners, toeristen en ondernemers. Dat doet de FBE op basis van het Faunabeheerplan 2017 -2023.  

    Het doden of verjagen van dieren kan alleen met toestemming van de provincie. De provincie stelt vrijstellingen en opdrachten op en verleent aan de Faunabeheereenheid  ontheffingen.  De Faunabeheereenheid kan vervolgens Wildbeheereenheden (WBE) of individuele jagers machtigen om gebruik te maken van de verleende ontheffing. Hierbij worden voorwaarden gesteld aan het aantal, het gebied en de registratie van het aantal dieren dat wordt gevangen, verplaatst of geschoten.

    Het team van Samen Sterk in Brabant (SSiB) bestaat uit groene boa's die in heel Brabant werken. Een speerpunt van SSiB is onder andere het tegengaan van wildstroperij (illegale jacht).