Bodem

De overheid heeft regels opgesteld om de vervuiling van de bodem en het grondwater tegen te gaan. Voor bouwen en verbouwen is veelal een vergunning en bodemonderzoek nodig. De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) geeft advies aan gemeenten en provincie over bijvoorbeeld de afgifte van vergunningen en bodemonderzoek. Ook houdt de ODBN toezicht op de naleving van de regels. 

Bodem: wetgeving en regels

De overheid heeft de regels voor de het gebruik van de bodem vastgelegd in de Wet Bodembescherming (Wbb) en het Besluit Bodemkwaliteit. In de regels staat onder andere beschreven:

  • wanneer een vergunning nodig is voor de bouw van panden en woningen. 
  • welke maatregelen moeten worden genomen als er vervuiling in de bodem wordt aangetroffen.
  • aan welke voorwaarden bedrijfsinstallaties en -gebouwen moeten voldoen.

Per 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in werking. De huidige wet- en regelgeving voor bodem gaat dan grotendeels op in deze nieuwe wet. De ODBN blijft zorgen dat bodemkwaliteit hetzelfde blijft en daar waar mogelijk verbeterd.

Regels voor bedrijven

Bedrijven moeten verder voldoen aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Deze richtlijn geeft aan welke maatregelen deze bedrijven moeten nemen om de vervuiling van grond en grondwater te voorkomen. De NRB bevat een stappenplan waarmee bedrijven kunnen vaststellen of er sprake is van bodembedreigende activiteiten. 

Regels voor makelaars en kopers van woningen

Makelaars zijn verplicht (zorgplicht) om de koper van een woning of bedrijfspand te informeren over eventuele bodemvervuiling op de locatie. Zij kunnen daarvoor gebruik maken van de omgevingsrapportage. Meer informatie is te vinden op pagina Bodeminformatie opvragen Brabant Noord.

Regels voor particulieren

Ook particulieren krijgen te maken met de regels voor bodem, bijvoorbeeld als ze een uitbouw aan hun huis willen bouwen. Informatie over de eisen en voorwaarden kunt u vinden bij uw gemeente. 

Lokaal en provinciaal beleid en informatie

Welke maatregelen u moet nemen bij bouw en verbouw is afhankelijk van lokaal beleid. Gemeenten en provincies werken de nationale wetgeving uit in lokaal beleid voor hun grondgebied. Dit beleid is onder andere vastgelegd in bestemmingsplannen. 

Voor het vaststellen van de maatregelen die u moet nemen kunt u gebruikmaken van de volgende bronnen: 

  • Uitgebreide informatie over de bodem Noord-Brabant staat beschreven in het Bodeminformatiesysteem. De informatie van sommige gemeenten is alleen te verkrijgen via de gemeente. Meer informatie vindt u op de pagina Bodeminformatie opvragen voor Brabant Noord.
  • Het lokale beleid van gemeenten is vastgelegd in een Nota bodembeheer. Meer informatie over de Nota bodembeheer vindt u op de pagina Lokaal bodembeleid Brabant Noord
  • De provincie heeft grondwaterbeschermingszones aangewezen. Deze gebieden worden beschermd omdat er water wordt gewonnen voor consumptie. Daarom zijn er speciale regels voor werkzaamheden in deze gebieden. Meer informatie vindt u op de pagina Activiteiten uitvoeren binnen grondwaterbeschermingszones van de provincie.
  • Binnen de provincie Noord-Brabant is de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) verantwoordelijk voor de grondwaterbeschermingsgebieden. 

Bodemonderzoek, sanering en grondverplaatsingen

Wie wil bouwen of verbouwen krijgt in veel gevallen te maken met bodemonderzoek. Dit is ook nodig als u bijvoorbeeld grond wil verplaatsen. Met dit onderzoek wordt vastgesteld of de grond vervuild is en welke maatregelen moeten worden genomen om die vervuiling op te ruimen. Het is niet toegestaan om te bouwen of verbouwen op vervuilde grond of deze grond te verplaatsen. 

Meer informatie over bodemonderzoek is te vinden op de Bodemplus.