Woo verzoeken

Woo verzoek 1 november 2022

Het Brabants Dagblad (BD) doet onderzoek naar het functioneren van de zogeheten groene boa's die actief zijn voor Samen Sterk in Brabant (SSiB). De aanleiding is de recent ook weer binnen het provinciaal bestuur opgelaaide discussie over de vraag of de boa's voldoende zijn toegerust voor het uitoefenen van hun taak.

Onder verwijzing naar de Wet open overheid (Woo) verzoekt BD daarom om alle in- en uitgaande stukken die over en weer zijn gegaan over dit onderwerp tussen de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), het bestuur van SSiB en de provincie Noord-Brabant. Daarbij gaat het om brieven, mails, vergadernotulen, beleidstukken, adviesrapporten en overige correspondentie (inclusief whatsapp- en sms-berichten), voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 25 oktober 2022. Expliciet noemt BD ook de in opdracht van de ODBN uitgevoerde Taak Risico Analyse.
Aangezien de ODBN de formele werkgever is van de SSiB-boa's richt BD zich met dit verzoek tot de ODBN.

Reactie ODBN op Woo verzoek

14 december 2022

Op 1 november 2022 ontvingen we uw Woo-verzoek, waarin u – kort weergegeven – vraagt om openbaarmaking van in- en uitgaande stukken m.b.t. de toerusting van de groene boa’s van SSiB tussen de ODBN en het bestuur, de stuurgroep en Provincie Noord-Brabant. Telefonisch heeft u desgevraagd verduidelijkt dat het u specifiek gaat om stukken m.b.t. hun bewapening, in het bijzonder het vuurwapen.

Het Dagelijks Bestuur van de ODBN is verantwoordelijk voor de toerusting en bewapening van de ODBN. Uw Woo-verzoek is daarom in behandeling genomen door het Dagelijks Bestuur van de ODBN.

Naar aanleiding van uw Woo-verzoek zijn 33 documenten aangetroffen, zoals gespecificeerd in de bijlage bij dit besluit.

Besluit openbaarmaking:
Allereerst zijn in ons digitale archief (JOIN) en de vergadermodule (Ibabs) waar het Dagelijks Bestuur gebruik van maakt 15 documenten aangetroffen. Verder zijn 7 documenten aangetroffen die betrekking hebben op de communicatie over dit onderwerp in de Stuurgroep SSiB.

Ik beslis om deze 22 documenten openbaar te maken, met uitzondering van:

  • passages in documenten waarin persoonsgegevens (namen, telefoonnummers, e-mailadressen e.d.) zijn genoemd (art. 5.1 lid 1 sub d en 5.2 lid 2 sub 3 Wet open overheid), behalve de namen van de DB-bestuurders die al van openbare bekendheid zijn;

Ook zijn in een aantal documenten passages verwijderd (in de notulen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de stuurgroep), waar het niet gaat om de toerusting/ bewapening van SSiB,
maar over andere agendapunten (gelet op de reikwijdte van uw Woo-verzoek).

Verder zijn 11 documenten (mails incl. bijlagen) aangetroffen met communicatie tussen de ODBN en de Provincie Noord-Brabant over concept-stukken gericht aan Provinciale Staten. Daarin wordt door een ambtenaar soms een mening gegeven of wordt om commentaar gevraagd over conceptdocumenten. Ik besluit, met inachtneming van de zienswijze van de provincie Noord-Brabant, om deze documenten (geanonimiseerd) openbaar te maken, met uitzondering van de passages waarin sprake is van persoonlijke beleidsopvattingen, bestemd voor intern beraad. Dit is aan de orde in enkele mails en in de bijlage 2, 4 en 6, waarin concept-documenten worden gedeeld en zijn voorzien van commentaar.
Op grond van artikel 5.2 van de Wet open overheid besluit ik om deze passages en de bijlage 2, 4 en 6 niet openbaar te maken, omdat ik het belangrijk vind dat ambtenaren vrijelijk van gedachten kunnen wisselen over concept-stukken. Daarbij weeg ik mee dat alle concept-documenten waarover ambtelijk van gedachten is gewisseld uiteindelijk alsnog (in definitieve vorm) openbaar zijn geworden.

Verstrekking informatie over 14 dagen:
Op grond van artikel 4.4 lid 5 van de Wet open overheid ben ik nagegaan of een belanghebbende er bezwaar tegen heeft dat de informatie al meteen bij de bekendmaking van het besluit aan u wordt verstrekt. Dat is in deze kwestie het geval, omdat de Provincie Noord-Brabant (als opdrachtgever van SSiB) er waarde aan hecht dat Provinciale Staten als eerste kennis kunnen nemen van de openbaar te maken informatie. Om die reden besluit ik om de te verstrekken informatie over twee weken aan u openbaar te maken. 

Documenten Archief/Dagelijks bestuur

Bijlage 1: BMC Offerte TRA ODBN1

Bijlage 2: BMC Aanvullende werkzaamheden TRA ODBN1

Bijlage 3: AP04 Voorstel DB bestuurlijke afweging geweldsmiddelen SSIB

Bijlage 4: AP04a Bestuurlijke notitie inzake afweging vuurwapens 06072020

Bijlage 5: AP04b Vuurwapens SSiB

Bijlage 6: Notulen DB ODBN 2 september 2020 definitief

Bijlage 7: Nota SSiB en Vuurwapens versie 28-1 RV JL

Bijlage 8: AP05a Bijlage 1 TRA Taken en Arbeidsomstandigheden 17 juli 2020

Bijlage 9: AP05b Bijlage 2 SSiB meerjarenplan 2021-2023

Bijlage 10: Bijlage 3 bij DB-voorstel, Bestuurlijke notitie BMC

Bijlage 11: AP05d Bijlage 4 Handelingskader Stoperij SSiB Versie 5-11 Definitief

Bijlage 12: Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 3-2-2021

Bijlage 13: AP08 Notitie aanvraag vuurwapens SSiB v. 9-06-2021 jl

Bijlage 14: AP08 a brief PNB over takenpakket SSiB v. 9-06-2021 jl

Bijlage 15: Besluitenlijst Dagelijks Bestuur ODBN 23 juni 2021

Documenten Stuurgroep

Bijlage 1: Agenda Stuurgroep dd 8 juli 2020 Cuijk

Bijlage 2: Voorloper 4.2. TRA 8-7-20

Bijlage 3: Afsprakenlijst Stuurgroep SSiB 8 juli 2020

Bijlage 4: Concept Agenda versie 2.0 2 februari 2021

Bijlage 5: Afsprakenlijst stuurgroep 17 februari 2021

Bijlage 6: Agenda stuurgroep 16 juni 2021

Bijlage 7: Afsprakenlijst stuurgroep 16 juni 2021

Documenten Mailwisseling

Bijlage 1: 4-12-2020 mail PNB aan ODBN

Bijlage 3: 15-1-2021 mail PNB over statenmededeling meerjarenprogramma - kopie

Bijlage 5: 15-1-2021 mail van ODBN aan PNB over statenmededeling

Bijlage 7: 15-1-2021 mail van ODBN aan PNB b AP7A Aanbieding TRA

Bijlage 8: Bijlage 3a. bijlage bij TRA SSiB 2020

Bijlage 9: Mail 15-1-2020

Bijlage 10: FW TRA bij Statenmededeling SSiB

Bijlage 11: 8-6-2021