Natura 2000-gebieden

Natura 2000 is een netwerk van natuurgebieden in Europa waar bedreigde dier- en plantensoorten worden beschermd. Het doel van soortenbescherming is om de biodiversiteit te bewaren. In deze gebieden gelden niet alleen regels voor het beschermen van dieren en planten. Er wordt bijvoorbeeld ook geprobeerd om de hoeveelheid stikstof te verlagen. En aan het water in deze gebieden worden hoge eisen gesteld.

In Nederland bevinden zich ruim 160 Natura 2000-gebieden. De 21 gebieden in Brabant vindt u op de kaart Natura 2000-gebieden in Noord-Brabant

Natura 2000-activiteit: vergunning aanvragen

Wilt u een project realiseren? Dan kan dit een Natura 2000-activiteit zijn waarvoor u een vergunning moet aanvragen. Natura 2000-activiteiten zijn activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor een Natura 2000-gebied. In de Omgevingswet zijn regels opgenomen voor Natura 2000-activiteiten om de natuur te beschermen. Dit zijn met name activiteiten waarbij stikstof vrijkomt. Naast stikstofuitstoot kan voor een Natura 2000-activiteit ook door andere mogelijk schadelijke effecten voor het Natura 2000-gebied, een vergunning nodig zijn. Wanneer de Natura 2000-activiteit zeer dichtbij of in een Natura 2000-gebied plaatsvindt (het gaat onder andere om geluid, licht en grondwateronttrekking (verdroging)) en significante gevolgen op voorhand niet uit te sluiten zijn, is er een vergunningplicht.

Voorwaarden

U moet een vergunning aanvragen als:

• u een project wilt realiseren of handelingen wilt verrichten die significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied.

Intern salderen is hierbij uitgezonderd van vergunningplicht voor het aspect stikstofdepositie, behalve wanneer sprake is van emissiearme stalsystemen. Dan is een passende beoordeling nodig waardoor er alsnog een vergunningsplicht geldt. Meer informatie over intern salderen vindt u op bij12.nl. 

In bepaalde gevallen is er bij een kleine, tijdelijke stikstofdepositie geen vergunningsplicht. Meer informatie vindt u op de website van de provincie

Uw activiteit is vergunningsvrij als:

• Deze op basis van een beheerplan is vrijgesteld van vergunningplicht.

Beheerplannen Natura 2000-gebieden

Voor ieder Natura 2000-gebied is er een beheerplan. Hierin staat aangegeven welke doelen er moeten worden gehaald en wie daarvoor verantwoordelijk is. In het beheerplan staat ook beschreven welke activiteiten in het gebied mogen plaatsvinden zonder vergunning. Projecten die negatieve gevolgen hebben voor de natuur, zijn verboden, tenzij ze voor het onderhoud van het gebied nodig zijn. De provincie Brabant maakt de beheerplannen voor Brabant

Evenementen en activiteiten in een Natura 2000-gebied

Het organiseren van evenementen of activiteiten zeer dichtbij of in een Natura 2000-gebied is alleen toegestaan als de natuur daardoor niet verstoord wordt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om verstoring door geluid, schade, maar ook om de uitstoot van stikstof. Of het evenement of de activiteit de natuur verstoort, is afhankelijk van de plaats, de frequentie van het evenement en bijvoorbeeld het moment. In het broedseizoen van vogels is bijvoorbeeld minder mogelijk dan buiten het broedseizoen. Omdat (significante negatieve) effecten op voorhand niet uit te sluiten zijn, is er een vergunningplicht voor activiteiten die zeer dichtbij of in een Natura 2000-gebied plaatsvinden. Behalve wanneer deze expliciet uitgesloten zijn van vergunningplicht volgens het beheerplan van het desbetreffende Natura 2000-gebied. 

De Omgevingsdienst Brabant Noord beoordeelt in opdracht van de Provincie Noord-Brabant de vergunningaanvragen in het kader van de Omgevingswet.