Natura 2000 gebieden

Natura 2000 is een netwerk van natuurgebieden in Europa waar bedreigde dier- en plantensoorten worden beschermd. Doel van soortenbescherming is om biodiversiteit te bewaren. Een overzicht van de beschermde dier- en plantensoorten vindt u op de website van Natura 2000.

In Nederland bevinden zich ruim 160 Natura 2000 gebieden. De 21 gebieden in Brabant vindt u op de kaart Natura 2000-gebieden in Noord-Brabant.

In deze gebieden gelden niet alleen regels voor het beschermen van dieren en planten.  Er wordt bijvoorbeeld ook gestreefd om de hoeveelheid stikstof te verlagen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de provincie Brabant.

Ook aan het water in deze gebieden worden hoge eisen gesteld. 

U heeft een vergunning nodig als u handelingen wilt uitvoeren die schadelijk kunnen zijn voor een beschermd natuurgebied. Dit zijn met name activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, maar het kan ook gaan om andere factoren.

Vergunning aanvragen

U heeft een vergunning nodig als u handelingen wilt uitvoeren die schadelijk kunnen zijn voor een beschermd natuurgebied. Dit zijn met name activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, maar het kan ook gaan om andere factoren.

Is er sprake van stikstofuitstoot bij het uitvoeren van uw activiteit bij een Natura 2000-gebied? Dan moet u een vergunning aanvragen. Naast stikstofuitstoot kan voor een activiteit ook door andere schadelijke effecten voor het Natura 2000-gebied, een vergunning nodig zijn. Het gaat onder andere om geluid, licht en grondwateronttrekking. Als uw activiteit, door stikstof of andere effecten, schadelijk is voor een Natura 2000-gebied, moet u een vergunning aanvragen.

Voorwaarden

U moet een vergunning aanvragen als:
• u een project wilt realiseren of handelingen wilt verrichten die gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied;

Uw activiteit is vergunningvrij als:
• het op basis van een beheerplan is vrijgesteld van vergunningplicht

Beheerplannen Natura 2000 gebieden

Voor ieder Natura 2000 gebied is er een beheerplan. Hierin staat aangegeven welke doelen er moeten worden gehaald en wie daarvoor verantwoordelijk is. In dit beheerplan staat ook beschreven welke activiteiten in het gebied mogen plaatsvinden zonder vergunning. Projecten die negatieve gevolgen hebben voor de natuur, zijn verboden, tenzij ze voor het onderhoud van het gebied nodig zijn. De provincie Brabant maakt de beheerplannen voor Brabant. 

De beheerplannen voor de Natura 2000 gebieden in onze regio vindt u op de website van de provincie Brabant.

Evenementen en bedrijfsactiviteiten in de natuur

Het organiseren van evenementen of bedrijfsactiviteiten in de natuur is alleen toegestaan als de natuur daardoor niet verstoord wordt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om lawaai, schade, maar ook om de uitstoot van stikstof. Of het evenement de natuur verstoort, is afhankelijk van de plaats, de frequentie van het evenement en bijvoorbeeld het moment. In het broedseizoen van vogels is bijvoorbeeld minder mogelijk dan buiten het broedseizoen. 

Onderzoek voor evenementen 
Om vast te stellen of een evenement negatieve invloed heeft op de natuur is onderzoek nodig. 
Als er negatieve gevolgen zijn voor de natuur, moet de organisator een vergunning aanvragen bij de provincie. De provincie kan voorwaarden stellen aan het evenement, bijvoorbeeld om de hoeveelheid stikstof te beperken of te mitigeren. 

De Omgevingsdienst Brabant Noord beoordeelt in opdracht van de provincie de vergunningaanvragen. De ODBN is ook mede verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de regels in Noord-Brabant.