Energie

De overheid probeert het energieverbruik sterk te verminderen. Veel bedrijven en instellingen zijn daarom volgens de wet verplicht om energie te besparen. Ook moeten ze energiebesparende maatregelen melden. De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) controleert  in de regio Brabant Noord. of bedrijven en instelling zich aan de wet houden.

Verplicht energie besparen

Er geldt voor bedrijven een plicht om energie te besparen. Dat geldt voor een verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas. Vanaf dat verbruik is het verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen vijf jaar na de investering terugverdienen. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u een overzicht van energiebesparende maatregelen per branche

De energiebesparingsplicht is onder de Omgevingswet opgenomen in twee besluiten. 

  • Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal, artikel 5.15) voor het energieverbruik van milieubelastende activiteiten;
  • Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, artikel 3.84) voor het energieverbruik van gebouwen; 

Op één locatie kunnen twee verschillende rechtspersonen een energiebesparingsplicht hebben: 

  • Diegene de milieubelastende activiteiten uitvoert in een gebouw of op een locatie (gebruiker)
  • De eigenaar van een gebouw (eigenaar)

Als u wilt weten welke verplichtingen van toepassing zijn, kunt u deze controleren op de Wetchecker Energiebesparing  van de Rijksoverheid. 

Informatieplicht Energiebesparing

Gebruikers zijn vanaf 2019 ook verplicht om iedere vier jaar te rapporteren. In die rapportage vermelden zij hoeveel energie is bespaard en welke energiebesparende maatregelen zijn genomen. Deze rapportage kunnen zij indienen bij het eLoket van de Rijksoverheid. Daarvoor hebben zij een e-Herkenning nodig.

Auditplicht voor grote onderneming

Voor grote ondernemingen is ook de Energie Efficiency Richtlijn (EED) van toepassing. Dit is een Europese richtlijn die grotere ondernemingen verplicht tot uitvoeren van een energie-audit. Dit moet iedere vier jaar gebeuren. 

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u informatie over de verplichting om een energie-audit uit te voeren.

Energielabel voor kantoorgebouwen

Voor eigenaren van kantoorgebouwen geldt een extra eis. Kantoorgebouwen moeten vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is, waarbij A het meest energiezuinig is. 

Op de website van RVO vindt u uitgebreide informatie over de label C plicht voor kantoorgebouwen

Technische bouwsystemen

Ook voor technische systemen zoals ventilatie, verwarming en koeling, zijn eisen opgesteld. Deze eisen gelden voor nieuwe systemen, maar soms ook wanneer systemen worden vervangen. De eisen zijn vastgelegd in de herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III).

Informatie over de eisen van de EPBD III is te vinden op de website van de RVO.

Subsidies en belastingvoordelen energiebesparende maatregelen

In sommige gevallen kan subsidie worden gekregen voor het toepassen van energiebesparende maatregelen. Denk daarbij aan isolatie van gebouwen of het aanleggen van zonnepanelen. Een deel van die subsidies wordt verstrekt door de Rijksoverheid. Maar ook provincies en gemeenten verstrekken subsidies om energiebesparing te bevorderen. Meer informatie over subsidieregelingen vindt in het overzicht 'Rijks- en provinciale subsidies' op deze pagina.

Onder voorwaarden kan ook gebruik worden gemaakt van belastingvoordelen bij het investeren in energiebesparende maatregelen.  

Adviseur nodig?

Installatie- en adviesbureaus kunnen u helpen bij het energiebesparingsonderzoek en uitvoeren van de maatregelen. U vindt een bureau door te informeren bij collega’s of bij vakorganisaties als branchevereniging FEDEC of het Centraal Register Techniek. Een overzicht met MKB gekwalificeerde energieadviseurs kunt u via deze link vinden.