Licht

Schijnwerpers van sportvelden, lichtreclame en het licht van kassen kunnen grote invloed hebben op het welzijn van mens en natuur. Bedrijven en particulieren mogen daarom niet zomaar lichtinstallaties plaatsen. Ze moeten daarvoor toestemming vragen aan de gemeente.

Gebruik van verlichting

Om overlast als het gevolg van kunstlicht vanuit bedrijven voor mens en natuur te voorkomen geeft het Activiteitenbesluit Milieubeheer voorschriften voor het gebruik van verlichting. Bedrijven die onder deze milieuregels vallen hebben een zorgplicht. Dat wil zeggen dat zij lichthinder zo veel mogelijk moeten voorkomen en/of beperken. Ook de Richtlijn Lichthinder van de Commissie Lichthinder van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) geeft normen en richtlijnen ter voorkoming van lichthinder. Er zijn specifieke richtlijnen voor verlichting langs rijkswegen en sportverlichting en regels voor het licht van glastuinbouw.

Rol van de ODBN

De Omgevingsdienst Brabant Noord adviseert de gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen over de inpasbaarheid van verlichting in een omgeving. Ook geeft de ODBN advies bij vergunningverlening en bij meldingen van bedrijven.  Waar nodig houdt de ODBN toezicht en handhaaft op de regels en normen voor licht.