Agrarisch

Agrarische bedrijven zijn belangrijk voor de Brabantse economie. Maar mest van veehouderijen, het energieverbruik van kassen en bodemvervuiling door het lozen van vervuild water, zorgen voor milieuoverlast. Om die milieuvervuiling te beperken is er strenge wet- en regelgeving. De experts van de ODBN adviseren gemeenten in Brabant Noord en provincie Noord Brabant bij vergunningsprocedures. De ODBN ziet erop toe dat agrarische bedrijven werken volgens de regels.

Milieuwetgeving

De wetgeving voor de agrarische sector richt zich vooral op het beschermen van de volksgezondheid. Door de uitstoot van ammoniak en fijnstof te beperken en stankoverlast tegen te gaan. Deze regels staan in het Activiteitenbesluit.

Op de website van InfoMil vindt u een overzicht van de eisen aan alle agrarische activiteiten.

Veehouderijen

Voor veehouderijen zijn daarnaast nog specifieke wetten van belang:

Provinciaal beleid Brabant

Daarnaast gelden er specifiek beleid en regels voor de provincie Noord-Brabant. Dat beleid is vastgelegd in het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030.  Het heeft als doel om een goed evenwicht te vinden tussen de economische belangen van de agrarische sector en gezondheid en milieu.  

In de Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent omgeving staat aanvullende wetgeving die relevant is voor de agrarische sector.

Meer informatie over het provinciaal beleid is te vinden op de website van de provincie.

Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv)

De drie Brabantse omgevingsdiensten hebben de afgelopen 3 jaar alle veehouderijen in de provincie gecontroleerd. Dit gebeurde in het kader van het project Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv) in opdracht van de provincie en 43 gemeenten. Doel was om inzicht te krijgen in de naleving van de regels door de veehouderij.

ITv heeft een aantal concrete producten opgeleverd voor toezicht en handhaving binnen de provincie.

  • De omgevingsdiensten hebben digitale hulpmiddelen ontwikkeld die handhaving en toezicht verbeteren. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld digitale checklists voor controles. Daarnaast is een app ontwikkeld die gebruikt kan worden voor controles van zowel de veehouderij als andere sectoren.
  • De omgevingsdiensten hebben een uniforme werkwijze ontwikkeld voor controles van de veehouderij. Deze werkwijzen worden als basis gebruikt voor controles bij andere sectoren.
  • Het project heeft veel data opgeleverd, dat als basis kan dienen voor risicogericht toezicht.

Meer informatie over ITv vindt u in de volgende publicaties:

Zorgvuldige veehouderij

Brabant heeft de grootste dichtheid van vee in Nederland. Dit gaat gepaard met veel stankoverlast en luchtverontreiniging. De provincie heeft daarom bevoegdheden gekregen om extra regels en voorwaarden te stellen aan de veehouderij.

Met die regels streeft de provincie Noord-Brabant naar zorgvuldige veehouderij. Veehouderijen kunnen alleen nog uitbreiden als hun bedrijfsvoering past in de omgeving. Respect voor natuur en milieu én voor gezondheid en welzijn van mens en dier staan daarbij centraal.

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV)

De provincie Noord-Brabant heeft daarvoor de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) ontwikkeld. Voordat veehouders een vergunning kunnen aanvragen voor uitbreiding moeten ze deze BZV invullen. De zorgvuldigheidsscore berekent een score op thema’s als: gezondheid, dierenwelzijn, brandpreventie, energie, fosfaatefficiëntie, geur en fijnstof. Pas bij de score ‘zorgvuldig’  op de BZV kan een veehouder een vergunning aanvragen.

Meer informatie over de werking van de BZV vindt u op de website van de provincie Noord-Brabant.

Rol van de ODBN

In het streven naar zorgvuldige veehouderij werkt de provincie samen met gemeenten en omgevingsdiensten, waaronder de ODBN. De Omgevingsdienst Brabant Noord coördineert de ondersteuning aan gemeenten en is betrokken bij het implementatieteam voor de zorgvuldigheidsscore.