Industrie

Om de fysieke leefomgeving optimaal te beschermen toetst de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanvragen omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu voor industriële bedrijven en agrarische bedrijven. Deze aanvragen beoordeelt de ODBN op thema’s als energie, duurzaamheid, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, geluidsoverlast, veiligheid, geurhinder en gevaarlijke stoffen. 

Vergunningen en meldingen

De Omgevingsdienst Brabant Noord adviseert de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de regio over het verlenen van vergunningen en toetsen van meldingen.

Toezicht en handhaving

De ODBN is verantwoordelijk voor handhaving en toezicht op de milieuregels voor de industrie in de regio Brabant Noord. We controleren of bedrijven in de regio voldoen aan alle milieuregels en de eisen die zijn gesteld in hun vergunningen. De ODBN kan bijvoorbeeld een dwangsom opleggen als bedrijven de wet overtreden.

Verder adviseert de ODBN de gemeenten in de regio en de provincie over het afgeven van vergunningen. De experts van de ODBN doen daarvoor bijvoorbeeld metingen en behandelen klachten van omwonenden.