Geluidsanering

Voor de jaren tachtig van de vorige eeuw bestond er geen milieu- of bouwregelgeving om geluidhinder om en in woningen te voorkomen of tegen te gaan. Bij de bouw van woningen is daarom destijds niet aan geluidnormen getoetst en zijn er geen eisen gesteld aan de geluidisolatiewaarde van de gevels. Woningen die voor of in het begin van de jaren tachtig zijn gebouwd krijgen dan ook vaker te maken met geluidhindersituaties als gevolg van wegverkeerslawaai.

Om een beter woon- en leefklimaat in deze woningen te realiseren is door het toenmalige Ministerie van VROM in de jaren negentig het geluidsaneringsprogramma opgesteld. Het programma houdt in dat er onderzoek wordt verricht naar het geluidniveau op en in de woningen als gevolg van wegverkeerslawaai van nabijgelegen wegen. Als het geluidniveau hoger is dan de wettelijk norm, worden er maatregelen getroffen om het geluidniveau te verminderen. Meer informatie over de verschillende geluidsreducerende maatregelen die getroffen kunnen worden kunt u vinden op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai.

Voor saneringswoningen die hinder ondervinden van provinciale en gemeentelijke wegen is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek en de eventueel te treffen maatregelen. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor woningen die door rijkswegen belast worden.

De ODBN voert voor diverse gemeenten geluidsaneringsprojecten uit. De projecten hebben tot doel het verlagen van het geluidniveau in de woningen. Het saneringsprogramma is bedoeld voor woningen die als geluidsaneringssituatie zijn aangemerkt. Dit zijn de woningen die op 1 maart 1986 een geluidniveau hoger dan 60 dB(A) hadden. Alleen deze woningen komen in aanmerking voor een onderzoek naar het geluidniveau op en in de woning. 

Kom ik in aanmerking?

Uw woning is een saneringswoning als deze op een saneringslijst staat die is vastgesteld voor 1 januari 2009. Op de saneringslijsten staan de woningen die als geluidsaneringssituatie vanwege wegverkeerslawaai door de gemeente zijn gemeld aan het toenmalige Ministerie van VROM. In de jaren negentig en in 2008 zijn de woningen, die op 1 maart 1986 een geluidbelasting hoger dan 60 dB(A) op de gevel hadden, geïnventariseerd. Deze woningen zijn vervolgens op basis van hun geluidbelasting geprioriteerd en op een saneringslijst geplaatst. 

Als uw woning niet op deze lijst staat, is uw woning geen saneringswoning volgens de Wet geluidhinder. De reden daarvan is dat uw woning na 1 maart 1986 gebouwd is of na die datum als woning in gebruik genomen of bestemd is of dat de geluidbelasting destijds niet hoger was dan 60 dB(A). 

Meer informatie over de saneringslijsten en de totstandkoming hiervan kunt u vinden op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai.

Het project in 4 stappen

Een geluidsaneringsproject doorloopt diverse fases. Op hoofdlijnen zijn de fases bij elk geluidsaneringsproject hetzelfde. Om u inzicht te geven wat er tijdens de verschillende fases gebeurt, is in 4 stappen het proces van een gevelmaatregelenproject beschreven. Per stap is aangegeven wat u als eigenaar/bewoner kunt verwachten en welke acties u eventueel moet ondernemen. Klik op een stap voor meer informatie.

De diverse stappen hebben een lange doorlooptijd van minimaal 2 jaar. De doorlooptijd is onder andere afhankelijk van het aantal woningen dat meedoet. Voor elke woning in een saneringsproject moeten rapportages, tekeningen, formulieren en dergelijke opgesteld en beoordeeld worden. Eventuele wijzigingen in de documenten moeten steeds opnieuw beoordeeld en goedgekeurd worden voordat de aannemer het werk kan uitvoeren. Dit neemt veel tijd in beslag. 

Waar u verder rekening mee moet houden is dat een volgende stap pas genomen kan worden als alle woningen de voorgaande stap hebben afgerond. Dit betekent dat woningen die als eerste zijn onderzocht, moeten wachten op de andere woningen die nog onderzocht moeten worden. Dit zorgt ervoor dat het soms een tijd duurt voordat u weer iets van ons hoort. 

De tijd dat de aannemer daadwerkelijk in de woning bezig is met het aanbrengen van de maatregelen wordt zo kort mogelijk gehouden. Meestal zijn de werkzaamheden binnen een week afgerond.

Stap 1: Aanmelding

Uitnodigingsbrief

Voor u als bewoner/eigenaar start het geluidsaneringsproject met een uitnodiging om deel te nemen aan het bouwtechnisch onderzoek. U ontvangt een brief van de ODBN waarin u wordt uitgenodigd deel te nemen aan het bouwtechnisch onderzoek. In de brief is een unieke code opgenomen waarmee u zich op deze website kunt aanmelden. Meldt u zich altijd aan op de website, ook als u niet wilt deelnemen. Wij weten dan dat u ons aanbod om deel te nemen heeft ontvangen. 

 

Als u bewoner bent, maar geen eigenaar van de woning. Vragen wij u de deelname te bespreken met de eigenaar. Als uit het bouwtechnisch onderzoek blijkt dat de woning voor geluidwerende maatregelen in aanmerking komt, moeten namelijk zowel u als de eigenaar instemmen met het laten aanbrengen van de geluidwerende maatregelen.

 

U bent niet verplicht aan het bouwtechnisch onderzoek deel te nemen. Wel wijzen wij u erop dat het hier gaat om een éénmalig aanbod. Wanneer u aangeeft niet te willen deelnemen of de deelnameverklaring niet op tijd invult, vervalt uw recht op deelname definitief. Uw woning komt dan niet meer in aanmerking voor geluidwerende maatregelen, ook niet in de toekomst.

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het bouwtechnisch onderzoek onder het kopje Aanmelden onderzoek' (bovenin de groene balk). Nadat u de unieke code, die in de uitnodiging staat, heeft ingevuld, verschijnt een invulformulier. Wij verzoeken u de gevraagde gegevens volledig in te vullen. Meldt u zich altijd aan, ook als u niet wilt deelnemen. Wij weten dan dat u ons aanbod om deel te nemen heeft ontvangen. Er is een wettelijke termijn van 3 weken na dagtekening van de brief waarbinnen u zich kunt aanmelden. Mocht u zich niet via de website kunnen aanmelden, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag met het aanmelden.

 

Indien u aangeeft niet te willen deelnemen of niet reageert, neemt de gemeente het besluit uw woning niet te saneren en komt uw woning niet meer in aanmerking voor het bouwtechnisch onderzoek van de woning.

 

Na de aanmelding geven wij uw gegevens door aan onze bouwtechnisch adviseur. Deze zal contact met u opnemen om een afspraak te maken voor het uitvoeren van het bouwtechnisch onderzoek. Vanwege de grootte van de projecten kan het in sommige gevallen voorkomen dat het aantal maanden duurt, voordat de bouwtechnisch adviseur contact opneemt.  

 

Let op

Wanneer u een uitnodiging heeft ontvangen, is het niet vanzelfsprekend dat uw woning voor geluidwerende maatregelen in aanmerking komt. Uw woning komt in aanmerking voor geluidwerende maatregelen als het geluidniveau in de woning te hoog is. Om het geluidniveau in uw woning te bepalen, moet uw woning eerst door een bouwkundig specialist onderzocht worden.

Stap 2: Bouwtechnisch onderzoek

Onderzoek 

Om het geluidniveau in uw woning en de eventuele geluidwerende maatregelen te bepalen moet er een bouwtechnisch onderzoek in de woning uitgevoerd worden. De ODBN heeft een bouwkundig adviseur ingehuurd die uw woning zal onderzoeken. Nadat u zich heeft aangemeld, maakt de bouwkundig adviseur een afspraak met u voor een bezoek aan uw woning. Tijdens dit bezoek neemt de bouwkundig adviseur de akoestisch relevante eigenschappen van uw huis op. De bouwkundig adviseur zal daarbij bijvoorbeeld kijken naar de afmetingen van de ramen en deuren in de gevel, het type glas dat is toegepast en de naad- en kierdichting die aanwezig is rondom de te openen ramen en deuren in de gevel. Ook worden de volumes van diverse ruimten opgenomen. Aan de hand van de opgenomen gegevens, berekent de bouwkundig adviseur het geluidniveau in uw woning.

 

Binnenniveau

Of uw woning voor geluidwerende maatregelen in aanmerking komt, is afhankelijk van het geluidniveau in de woning (binnenniveau). Aan de hand van de bouwtechnische opname berekent de bouwkundig adviseur de isolatiewaarde van uw woning en het binnenniveau. Het binnenniveau wordt vervolgens getoetst aan de wettelijke norm van 43 dB. Als het binnenniveau hoger is dan 43 dB, komt uw woning voor maatregelen in aanmerking. Door de bouwkundig adviseur worden dan de benodigde geluidwerende maatregelen voor uw woning bepaald. Is het binnenniveau lager dan 43 dB, dan worden er geen maatregelen aan uw woning getroffen en stopt het project voor uw woning. De gemeente neemt dan het besluit uw woning niet te saneren. Van dat besluit ontvangt u schriftelijk bericht van de gemeente. Tegen het besluit kunt u bezwaar maken.  

 

Geluidwerende maatregelen

De bouwkundig adviseur bepaalt de maatregelen die nodig zijn om het binnenniveau terug te brengen tot het wettelijke binnenniveau. De bouwkundig adviseur zal de geluidwerende maatregelen daarna uitwerken op tekening en zal het aan te vragen subsidiebedrag bepalen. De geluidwerende maatregelen en het subsidiebedrag worden gecontroleerd door Bureau Sanering Verkeerslawaai namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze stap duurt doorgaans 3 tot 6 maanden. 

Stap 3: Deelname

Aannemer

Nadat de berekeningen van de geluidwerende maatregelen zijn gecontroleerd en goedgekeurd door Bureau Sanering Verkeerslawaai, wordt de uitvoering van de geluidwerende maatregelen uitbesteed aan een aannemer. De keuze voor de aannemer wordt genomen door middel van een aanbestedingsprocedure. De aanbestedingsprocedure wordt volgens het gemeentelijk inkoopbeleid uitgevoerd. De aanbestedingsprocedure neemt ongeveer 2 maanden in beslag. 

Nadat de aannemer is gekozen maken de bouwkundig adviseur en de aannemer met u een afspraak om de werkzaamheden door te nemen. Tijdens dit bezoek worden de aan te brengen geluidwerende maatregelen met u besproken en ingemeten. Er vindt nog geen uitvoering van de werkzaamheden plaats. Daarvoor maakt de aannemer een nieuwe afspraak met u. Tijdens het bezoek kunt u ook eventuele wensmaatregelen bespreken. Wensmaatregelen zijn aanpassingen aan de woning die u zelf naar eigen wens gelijktijdig en op eigen kosten wilt laten aanbrengen. Voor de wensmaatregelen kunt u een offerte bij de aannemer opvragen. Uiteraard bent u vrij de wensmaatregelen in eigen beheer uit te voeren. De uitvoering ervan mag echter de werkzaamheden en de planning van de geluidisolatie niet hinderen. 

Nadat de maatregelen zijn besproken ontvangt u een deelnameverklaring waarop u kunt aangeven of u wilt deelnemen. In de verklaring zijn de voorwaarden waaronder de geluidwerende maatregelen aangebracht worden opgenomen. Op de tekening zijn de geluidwerende maatregelen die aan uw woning aangebracht gaan worden weergegeven. 

Kosten

De uitvoering van het onderzoek en het treffen van geluidwerende maatregelen wordt, met uitzondering van de wensmaatregelen, volledig gefinancierd door de subsidie die de gemeente ontvangt. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden, tenzij er sprake is van achterstallig onderhoud. Als de maatregelen niet aangebracht kunnen worden door achterstallig onderhoud, moet u het achterstallig onderhoud op eigen kosten op orde (laten) brengen. Achterstallig onderhoud komt zelden voor. Mocht het aan de orde zijn, dan wordt dat door onze bouwkundig adviseur tijdens het doornemen van de maatregelen met u besproken.

Deelname

Als u wilt deelnemen en akkoord gaat met de te treffen maatregelen en de voorwaarden, moet u de deelnameverklaring binnen de wettelijke termijn van 3 weken ondertekenen en terugsturen. Als u niet wilt deelnemen, vragen wij u dit op het deelnameformulier aan te geven en het formulier aan ons terug te sturen. Wij weten dan dat u het deelnameformulier ontvangen heeft en niet wilt deelnemen.

 

Wanneer u niet wilt deelnemen of niet binnen 3 weken reageert, ontvangt u schriftelijk bericht van de ODBN dat de gemeente het besluit gaat nemen uw woning niet te saneren. Van het besluit ontvangt u een schriftelijk bericht van de gemeente. Tegen het besluit kunt u bezwaar maken.

Let op

Als u de deelnameverklaring ondertekend hebt en u ziet daarna af van de geluidwerende maatregelen dan worden de kosten op u verhaald. Na ondertekening van de deelnameverklaring worden namelijk de materialen voor uw woning ingekocht door de aannemer. Er zijn dan dus kosten voor uw woning gemaakt (de deelnameverklaring wordt u aangeboden nadat de maatregelen met u zijn besproken. Dit is niet hetzelfde als het aanmeldings- of deelnameformulier dat u bij aanvang van het project invult!).

Stap 4: Uitvoering

Nadat de deelnameverklaring is ondertekend bestelt de aannemer de materialen. De aannemer maakt na ontvangst van de materialen met u een afspraak om de werkzaamheden aan de woning uit te voeren. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, wordt er een vervolgafspraak met u gemaakt door de aannemer of de bouwkundig adviseur voor het opleveren van de werkzaamheden. Bij de oplevering zijn zowel de aannemer als de bouwkundig adviseur aanwezig. Van de oplevering wordt een opleverstaat gemaakt, die ondertekend moet worden door u, de aannemer en de bouwkundig adviseur. Als de werkzaamheden zijn uitgevoerd, zoals overeengekomen, is het project voor u de afgerond.