Bodemonderzoek en bodemsanering

De bodemspecialisten van de ODBN voeren namens en voor de gemeenten verschillende taken uit op het gebied van bodem. De ODBN adviseert gemeenten over te nemen maatregelen bij verontreinigingen en gebruik van grond. Ook beoordeelt de ODBN bodemonderzoeken bij bouwen of bedrijfsactiviteiten (maatwerkvoorschriften).

Bodemonderzoek

Bedrijven, overheden en particulieren zijn in veel gevallen verplicht om bodemonderzoek uit te laten voeren als ze willen bouwen of verbouwen. De ODBN beoordeelt de rapporten en geeft gemeenten praktisch advies over maatregelen.  

Het kan daarbij gaan om de volgende soorten onderzoek: 

 • Verkennend bodemonderzoek.
 • Nader bodemonderzoek.
 • Nulsituatie bodemonderzoek.
 • Onderzoek voor saneringsplannen.
 • Evaluaties van sanering. 

De onderzoeken voldoen aan alle eisen uit de kwalibo-wetgeving die opgenomen zijn in het Besluit bodemkwaliteit. Deze eisen blijven ook na de inwerkingtreding van de Omgevingswet van toepassing. 

Vrijstelling van bodemonderzoek

 • Bij bouw en verbouw is in veel gevallen bodemonderzoek nodig. Alleen als het gebouw maximaal 2 uur per dag door mensen wordt gebruikt of de grond niet raakt is geen bodemonderzoek nodig. 
 • Ook is het meestal niet nodig om bodemonderzoek te doen als er de afgelopen vijf jaar al een bodemonderzoek is gedaan. Daarvoor kunt u een omgevingsrapportage opvragen. In deze rapportage vindt informatie over de kwaliteit van de grond, aangetroffen vervuiling en eerder onderzoek van de bodem.

Bodemsanering

 • De ODBN begeleidt gemeenten bij bodemsaneringen in de regio Brabant Noord. Het gaat daarbij om het hele proces, van selectie van de aannemer tot het schrijven van een evaluatierapport na een sanering. Waar nodig schakelen de experts van de ODBN externe specialisten in. 
 • De ODBN adviseert bij de vragen die spelen: is de zorgplicht van toepassing? Welke bodemkwaliteit is nodig in relatie tot de gewenste ontwikkeling? Welke saneringsmethode is het best? Aan welke regelgeving en erkenningen moet voldaan worden? 
 • De ODBN ondersteunt de voorbereiding, bijvoorbeeld door het opstellen van een plan van aanpak, het maken van begrotingen en de selectie van de uitvoerder. 
 • De ODBN kan tijdens de uitvoering van de saneringswerkzaamheden de directie voeren. Maar we kunnen ook adviseren over wie die rol krijgt. 
 • De ODBN geeft een second opinion op offertes, saneringsafwegingen en saneringsplannen of kan saneringsverslagen beoordelen.
 • De ODBN geeft juridische ondersteuning bij aansprakelijkheidstelling of conflicten.

Formulieren

Voor het aanvragen van een vrijstelling voor een bodemonderzoek en/of vrij grondverzet dient een formulier te worden ingevuld.

Als u bij vrij grondverzet de kwaliteit van de grond wilt aantonen, kunt u gebruikmaken van het formulier ‘vrij grondverzet’. Dit maakt dan onderdeel uit van de milieuverklaring bodemkwaliteit van uw partij.

Het formulier moet ingediend worden via het Omgevingsloket.

Het formulier 'Historische toets t.b.v. vrijstelling bodemonderzoek' dient u bij de gemeente in te dienen.

U vindt de formulieren onder Formulierenoverzicht op deze pagina. Deze formulieren zijn te gebruiken zodra ze zijn vastgesteld door het college van uw gemeente.