Bodemsanering

Oude en nieuwe wetgeving

Saneren van de bodem wordt gedefinieerd als het beperken of ongedaan maken van de blootstelling aan de verontreiniging in de bodem. Het overgangsrecht is van grote betekenis voor de uitvoeringspraktijk, omdat bodemsaneringen vaak lang duren. 

Saneringen waarvoor het overgangsrecht geldt, worden volgens de Wet bodembescherming afgehandeld. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

  • Saneringen van ‘nieuwe’ verontreinigingen die zijn ontstaan tussen 1 januari 1987 en 1 januari 2024;
  • Vóór 1 januari 2024 ingediende BUS-melding;
  • Vóór 1 januari 2024 ingediend saneringsplan of plan van aanpak;
  • Locaties waarbij vóór 1 januari 2024 een besluit ‘ernst en spoed’ genomen is en waar een spoedige sanering noodzakelijk is; 
  • Locaties waarvoor een nazorgplan geldt. 

Saneringen van verontreinigingen ontstaan vóór 1987 en na 1 januari 2024 vallen onder het nieuwe recht (Omgevingswet). Meldingen van saneringen die onder de Omgevingswet vallen worden ingediend via het nieuwe Omgevingsloket.

Saneringen die onder het Overgangsrecht Wbb uitgevoerd worden, dienen op de ‘oude’ weg gemeld te worden via info@odbn.nl

Saneren kleinschalige verontreiniging (<25 m3)

In tegenstelling tot de Wbb is in de Omgevingswet geen minimale omvang benoemd met betrekking tot saneren. Het verwijderen van zowel grote als kleinschalige verontreinigingen (<25 m3) kunnen dus via de melding MBA Saneren ingediend te worden bij het Omgevingsloket

Een uitzondering hierop is de situatie waarbij een kleinschalige ontgraving (<25 m3) uitgevoerd wordt in verontreinigde bodem die vóór 2024 via besluitvorming (beschikking of bodemkwaliteitskaart) is aangemerkt als verontreinigd. In dit geval dient de Bruidschatsmelding ‘Kleinschalig graven > I’ ingediend te worden bij het Omgevingsloket

Ongewoon voorval

Een ongewoon voorval is een bijzondere gebeurtenis die verontreiniging of aantasting van de bodem tot gevolg heeft. Snel optreden is hierbij noodzakelijk. De uitvoerder van de activiteit, waar het ongewoon voorval ontstaat, is daar als eerste verantwoordelijk voor. 

Het ongewone voorval wordt direct gemeld bij de MilieuKlachtenCentrale

Zo mogelijk vindt er tegelijkertijd een eerste bereddering plaats, eventueel in overleg met een adviesbureau.