Privacyverklaring

De bescherming van persoonsgegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening helpt de privacy van burgers te beschermen. In de verordening staat dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens moeten omgaan. De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) wil daarom uw privacy zo goed mogelijk beschermen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer of uw burgerservicenummer. U deelt persoonsgegevens met de ODBN als u contact met ons opneemt of van onze diensten gebruikmaakt.

Privacyprincipes

Om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen verwerken we persoonsgegevens volgens een aantal principes:

De ODBN verwerkt alleen persoonsgegevens, als...

Hiervoor een rechtmatige grondslag is. Dat betekent dat we een heel goede reden moeten hebben. Denk hierbij aan de uitvoering van een wettelijke verplichting. Het verwerken van uw persoonsgegevens kan ook nodig zijn voor het vervullen van een taak in algemeen belang. Dit komt bij de ODBN relatief vaak voor, omdat wij in dienst staan van de overheid.

De ODBN stelt u als betrokkene centraal

Bij het verwerken en beheren van persoonsgegevens laat de ODBN het belang en de privacyrisico’s van u zwaar meewegen. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

De ODBN is transparant

De ODBN informeert u tijdig over het doel en de reden van het verwerken van uw persoonsgegevens.

De ODBN waarborgt uw rechten

De ODBN houdt uw persoonsgegevens juist en actueel. Voor alle verwerkingen bij de ODBN kunnen gegevens worden ingezien en kunnen verkeerde gegevens worden hersteld, tenzij een wettelijke regeling dit niet toelaat. Het wijzigen of wissen van persoonsgegevens is, indien technisch mogelijk en noodzakelijk, net zo eenvoudig als het doorgeven van de gegevens.

De ODBN is terughoudend in het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

De ODBN is zorgvuldig en terughoudend in het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden. Dat gebeurt niet zonder te toetsen of daar een belangrijke reden voor bestaat, zoals een wettelijke verplichting.

De ODBN beveiligt uw gegevens

De ODBN neemt technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

De ODBN toont zijn principes aan

De ODBN maakt voor iedereen zichtbaar dat de organisatie zich houdt aan deze privacyprincipes. Toezichthouders, politiek en publiek mogen de ODBN altijd vragen om uitleg en uitwerking van deze principes.

Bewaartermijnen

De ODBN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is en houdt zich aan de Archiefwet.

Sociale media/externe platforms

De ODBN maakt voor zijn online dienstverlening gebruik van sociale media, zoals Twitter, LinkedIn en Facebook. De ODBN adviseert u geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor onze dienstverlening is dat niet nodig.

Verwerkingsregister

De ODBN houdt een register bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens, zoals het opslaan, bewaren of verspreiden van deze gegevens. Dit register bevat per verwerking een korte beschrijving van de soort gegevens die wordt verwerkt, waarvoor die gegevens zijn verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan en wie er verantwoordelijk is voor de verwerking. Zo kunt u controleren of wij uw gegevens gebruiken volgens de regels van de AVG.

Gegevensbeveiliging

De ODBN neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik of verlies tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming. Dat kunt u ook doen als u denkt dat wij zonder toestemming uw persoonsgegevens verwerken of als u aanwijzingen hebt van misbruik.

Uw rechten

De AVG stelt uw rechten centraal:

  • Recht op inzage: het recht om uw persoonsgegevens in te zien (artikel 15 AVG).
  • Recht op rectificatie: het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen of aanvullen (artikel 16 AVG).
  • Recht op verwijderen en/of vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen (artikel 17 AVG).
  • Recht op beperking van de verwerking: het recht om de ODBN te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken (artikel 18 AVG).
  • Recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen (artikel 20 AVG).
  • Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking (artikel 21 AVG).
  • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering, oftewel het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan (artikel 22 AVG). De ODBN past overigens geen geautomatiseerde besluitvorming en profilering toe.
  • Recht op intrekken van verleende toestemming: voor verwerkingen waarvoor u eerder op ons verzoek toestemming hebt verleend, kunt u uw toestemming intrekken.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

De ODBN heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris houdt intern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U kunt contact met deze functionaris opnemen via het emailadres fg@odbn.nl of per post:

Omgevingsdienst Brabant Noord

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Victorialaan 1

5213 JG  'S-HERTOGENBOSCH

Uw websitebezoek

Bij een bezoek aan deze website wordt een beperkt aantal cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met analytische cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek (paginabezoek en sessieduur) of over (het apparaat van) de gebruiker. En zijn bedoel om de de website te verbeteren. Sommige cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Wij maken hiervoor gebruik van PiwikPro.

De website van de ODBN gebruikt geen cookies die uw persoonsgegevens bevatten. Dat wil zeggen dat de informatie in de cookies van de website van de ODBN op geen enkele manier herleidbaar is tot een persoon.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over de cookies. Hierin kunt u ook aangeven welke cookies u wilt laten plaatsen op uw computer. Als u uw eerdere instellingen wilt wijzigen, kunt u dat onderaan deze privacyverklaring doen.

Meer informatie

De ODBN biedt u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens en de manier waarop deze worden verwerkt te bekijken. U kunt alleen uw eigen persoonsgegevens opvragen. Daarom vragen wij u altijd om u te legitimeren. Door middel van uw legitimatie zorgen wij ervoor dat misbruik van uw gegevens door derden wordt voorkomen. Zonder legitimatie nemen wij uw verzoek daarom niet in behandeling.

Indien u uw verzoek per mail of brief doet, vragen wij u zich te komen legitimeren op ons kantoor in ’s-Hertogenbosch (adres: Victorialaan 1, 5213 JG  ‘s-Hertogenbosch). U ontvangt daarover bericht van ons.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de landelijke toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.