Luchtkwaliteit

Luchtvervuiling door de zware industrie, vliegverkeer en auto’s verslechtert de luchtkwaliteit in onze omgeving. De overheid heeft daarom regels opgesteld om de uitstoot van bijvoorbeeld fijnstof, stikstofdioxide en ozon tegen te gaan. De  Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) ondersteunt gemeenten in de regio Brabant Noord bij het beschermen en het verbeteren van de luchtkwaliteit. De ODBN adviseert gemeenten bij ruimtelijke plannen en vergunningaanvragen over het voldoen aan de regels voor luchtkwaliteit. 

Wet milieubeheer

Om luchtvervuiling te voorkomen moeten overheden en bedrijven zich houden aan de bepalingen in de Wet milieubeheer. In deze wet staan de luchtkwaliteitsnormen, die zijn gebaseerd op Europese richtlijnen. De wet bevat grenswaarden voor luchtvervuiling. Nederland is verplicht deze grenswaarden te bereiken. 
Bedrijven en overheden die willen bouwen hebben daarom in veel gevallen een vergunning nodig. Alleen bij een kleine bijdrage aan de luchtvervuiling, is zo’n vergunning niet nodig. In de wet is er dan sprake van Niet in betekende mate (NIBM). De wet bepaalt welke projecten NIBM zijn. 

Vergunning aanvragen bij de gemeente

Voor activiteiten die wel tot toename van de luchtvervuiling leiden, is een vergunning nodig. Gemeenten behandelen de aanvraag van deze vergunning. De ODBN adviseert gemeenten over deze vergunningaanvragen en beoordeelt de gevolgen van activiteiten. 

Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit

Het Rijk, de provincies en gemeenten streven er samen naar om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Ze werken daarvoor samen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Doel van het NSL is te voldoen aan de grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide. 

Gemeenten, provincie en de Brabantse omgevingsdiensten werken samen aan schonere lucht in het Schone Lucht Akkoord (SLA). Het SLA heeft tot doel gezondheidswinst te bereiken door verdergaande verbetering van de luchtkwaliteit.

Monitor luchtvervuiling

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verzamelt ieder jaar de gegevens over de luchtvervuiling in heel Nederland. Deze gegevens worden jaarlijks gerapporteerd via Monitoring NSL. De luchtkwaliteit in Brabant vindt u op BrabantInZicht

De ODBN actualiseert voor de meeste gemeenten in onze regio jaarlijks de gegevens voor veehouderijen en verkeer in de Monitoringstool. De gegevens van de tool worden gebruikt voor het bepalen van de effecten van het NSL en het bijstellen van het beleid.