Water

De overheid stelt regels op om ervoor te zorgen dat we voldoende en schoon water hebben. Daarbij gaat het om het drinkwater, grondwater en water in sloten, rivieren en meren. De Omgevingsdiensten en waterschappen in een provincie zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de regels.

Europese en nationale wetgeving

Veel van de Nederlandse wetgeving over water en het gebruik van water is gebaseerd op de Europese richtlijnen voor water, zoals de Kaderrichtlijn water en Grondwaterrichtlijn. Provincies zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze richtlijnen. Zij bepalen bijvoorbeeld welke gebieden worden gebruikt om drinkwater te winnen en welke wateren voor recreatief zwemmen kunnen worden gebruikt. Daarnaast stelt de provincie regels voor bijvoorbeeld het lozen van afvalwater en het gebruik van grondwater door bedrijven.

De provincie Noord-Brabant heeft de regels voor water vastgelegd in de Provinciale omgevingsverordening Noord-Brabant

Ook gemeenten hebben taken op het gebied van water. Zo dragen zij zorg voor het grondwater in hun gebied, en beheren de rioleringen en hemelwaterafvoer. 

Rol omgevingsdiensten

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) voert controles uit op het lozen van afval via rioleringssystemen, ook wel indirecte lozingen genoemd. Wij controleren bij instanties welke stoffen zij via het water afvoeren en of deze stoffen binnen de gestelde norm vallen. Daarnaast werken wij aan de kennisontwikkeling van onze dienst op gebied van Zeer Zorgwekkende Stoffen en andere gevaarlijke stoffen. Dit doen wij samen met de waterschappen, Rijkswaterstaat en kennisinstituten. 

De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) is in de hele provincie Noord-Brabant verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid voor de onttrekking van grondwater en het controleren van zwemwatervoorzieningen. Informatie over vergunningen, toezicht en handhaving kunt u vinden op de website van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant.

Noordkade Veghel water en horeca

Rol waterschappen

Ook de waterschappen spelen een belangrijke rol in het beheer van het water.  Waterschappen zijn verantwoordelijk voor onder andere:

  • Het beheer van de grondwaterstand
  • Het beheer van sluizen, dijken en andere waterwerken
  • Het vergunnen van lozingen op oppervlakte en grondwater
  • Het (ecologisch) beheer van beken en sloten

Wij werken nauw samen met de waterschappen. Heeft u vragen of opmerkingen over waterbeheer in onze regio, neem dan contact op met uw gemeente of het waterschap in uw buurt.