Circulaire Economie

Deze term hoort en ziet u wellicht steeds vaker. Wat is Circulaire Economie eigenlijk, wat betekent dat voor uw organisatie, gemeente of bedrijf? 

De wereldbevolking groeit, waardoor ook de vraag naar producten en grondstoffen. De overheid wil weg van een lineaire economie waarin producten worden geproduceerd, gebruikt en weggegooid. In een Circulaire Economie wordt er slimmer omgegaan met grondstoffen en materialen. Door grondstoffen uit producten te halen kunnen we ze hergebruiken. Zo wordt de waarde van grondstoffen, materialen en producten zo lang mogelijk behouden, zijn er minder grondstoffen nodig (en dus ook minder uitstoot van broeikasgassen) en is Nederland minder afhankelijk van grondstoffen uit het buitenland. 

Grafische weergave van circulaire economie

Figuur 1: Werking Lineaire economie versus Circulaire economie

Het Rijk zet stevig in met de ambitie om in 2050 helemaal circulair te zijn. Bedrijven moeten in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen gebruiken. Dit is in 2016 verankerd in het Rijksbreed programma Circulaire Economie.

Hoe begin ik met Circulair Ondernemen?

De overgang naar een Circulaire Economie verschilt per bedrijf en is afhankelijk van meerdere factoren, denk aan de sector waarin u opereert, de grondstoffen die u gebruikt en welke producten u produceert. U kunt als bedrijf eerste stappen zetten op weg naar een meer Circulaire Economie door te kijken naar duurzaam grondstoffenverbruik, afval te voorkomen en afval te scheiden en gescheiden te houden. 

Duurzaam grondstoffenverbruik of bedrijfsafval voorkomen of beperken kan bijv. door: 

  • efficiënter gebruik van alternatieve (secundaire) grond- en/of hulpstoffen;
  • het toepassen van een andere technologie;
  • intern hergebruik van reststoffen als grondstof;
  • product anders ontwerpen
  • verlengen levensduur producten door hergebruik en reparatie;
  • hoogwaardige verwerking materialen en grondstoffen.

Wat is de rol van de ODBN?

De ODBN voert de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht, handhaving) uit op onder andere het gebied van milieu. Dit doen we in opdracht van de gemeenten in ons werkgebied en de provincie Noord-Brabant. Daarnaast adviseren wij vanuit onze kennis van de praktijk over milieu en natuur en de uitvoerbaarheid en effecten van beleid.

Wilt u als bedrijf een circulair initiatief opstarten of heeft u als gemeente of provincie een vraag ontvangen van een ondernemer, neem dan vroegtijdig contact op met ons op om te bespreken of en hoe dit past binnen wet- en regelgeving. U kunt contact opnemen via info@odbn.nl.

Daarnaast kan u meer informatie terugvinden over Circulaire Economie, financiële ondersteuning en bijvoorbeeld circulaire inkoop onder de links op deze pagina.