Omgevingsveiligheid

Beste bezoeker,

We zijn druk bezig met het aanpassen van deze pagina om ervoor te zorgen dat we u de meest actuele informatie kunnen geven.

We doen ons uiterste best om de aanpassing zo snel mogelijk klaar te hebben. Heeft u in de tussentijd vragen, dan kunt een e-mail sturen naar info@odbn.nl of bellen naar 088-7430 000. U kunt ons telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 tot 17.00 uur.

Bedankt voor uw begrip.

Voor het opslaan en vervoeren van gevaarlijke stoffen en vuurwerk zijn er strenge regels. Deze regels moeten voorkomen dat er incidenten gebeuren, zoals explosies. En als er iets misgaat zorgen de regels ervoor dat de gevolgen zo beperkt mogelijk blijven. De Omgevingsdienst Brabant Noord is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de regels voor gevaarlijke stoffen en vuurwerk in de regio Noordoost-Brabant. 

Routes voor gevaarlijke stoffen

Het vervoer van gevaarlijke stoffen en vuurwerk is geregeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Deze wet geldt voor vervoer over de weg, het water, het spoor en door de lucht.  

In de wet Basisnet zijn de rijkswegen, vaarwegen en spoorwegen vastgelegd die mogen worden gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit noemen we het Basisnet. Hierin staat per traject wat het maximale risico is van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Bij een hoog risico mogen er bijvoorbeeld geen scholen, woningen of ziekenhuizen in de buurt worden gebouwd. 

De wet regelt ook de voorwaarden waaronder het vervoer van gevaarlijke stoffen mag plaatsvinden. Daarbij gaat het om de eisen aan voertuigen, documenten voor vervoer en de etiketten op de voertuigen die aangeven welke stof wordt vervoerd. 

Vervoer van gevaarlijke stoffen over gemeentelijke wegen

Het vervoer van gevaarlijke stoffen gebeurt ook via lokale wegen. Bijvoorbeeld voor het bevoorraden (LPG-)tankstations en propaantanks. 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid van deze wegen, moet rekening worden gehouden met de omgevingsveiligheid. Dit staat in het Besluit externe veiligheid transportroutes.

De gemeentelijke wegen waarover het vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt zijn in 2019 door de ODBN geïnventariseerd. De rapporten waarin de bevindingen van de inventarisatie zijn beschreven zijn op te vragen bij de betreffende gemeente of bij de ODBN. 

Risicokaart

De Risicokaart geeft informatie over risicosituaties, zoals die zijn vastgelegd in de Regeling provinciale Risicokaart. Een voorbeeld van een risicosituatie is een risicobron waar een ongeval met gevaarlijke stoffen plaats zou kunnen vinden. Tevens is de kaart een belangrijke bron voor het efficiënt en effectief uitvoeren van onze wettelijke taken. Zo is het dankzij de informatie op de risicokaart mogelijk om bij de ruimtelijke ordening rekening te houden met mogelijke risico’s in de omgeving van een plan. Ook gebruiken de brandweer, politie en ambulancemedewerkers de kaart bij de voorbereiding op ongevallen- en rampenbestrijding. 

In de Regeling Provinciale Risicokaart (bijlage 1) staat aangegeven wat op de Risicokaart geplaatst moet worden. Voor alle soorten opslag is een drempelwaarde vastgesteld. Mocht een inrichting voldoen aan de drempelwaarden dan moet de risicobron op de Risicokaart geplaatst worden. 

Ook bij een melding activiteitenbesluit en na het wijzigen van een vergunning kan het voorkomen dat een inrichting op de kaart geplaatst moet worden. 

De ODBN is verantwoordelijk voor het beheer van de Risicokaart voor de regio Brabant-Noord.