Vergunningen en meldingen

Als u een bedrijf wilt starten of wilt uitbreiden met activiteiten, kan dat invloed hebben op de fysieke leefomgeving. Daarvoor is meestal een melding Activiteitenbesluit milieubeheer nodig of in sommige gevallen een omgevingsvergunning. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de basis voor een groot deel van de vergunningen.

Om de fysieke leefomgeving optimaal te beschermen in Noordoost-Brabant toetst de ODBN aanvragen omgevingsvergunningen voor alle gevraagde activiteiten (bouwen, wonen, ruimtelijke ordening, monumenten, ruimte, natuur en milieu) voor industriële bedrijven en agrarische bedrijven. De aanvragen beoordelen we op thema’s als energie, duurzaamheid, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, geluidsoverlast, veiligheid, geurhinder maar ook op het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Bij deze beoordelingen werken we samen met andere partijen zoals de Veiligheidsregio en Waterschappen.

Vragen over vergunningen en meldingen Wabo

Hoe kan ik direct een melding Activiteitenbesluit doen?

Als u al weet dat u een melding Activiteitenbesluit moet doen, kunt u het Online Omgevingsloket overslaan en direct een melding doen via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Het AIM stuurt de melding door naar de gemeente of provincie.

Heb ik een omgevingsvergunning milieu nodig?

Of u een omgevingsvergunning milieu nodig heeft of alleen een melding Activiteitenbesluit hoeft in te dienen, kunt u nagaan via de vergunningscheck in het Omgevingsloket Online (OLO). Daar komt u via het invullen van vragen bij het juiste product uit (vergunning of melding). U kunt via dat loket ook direct online de vergunning aanvragen of de melding Activiteitenbesluit doen. Het omgevingsloket stuurt de aanvraag door naar de gemeente of provincie.

Waar kan ik direct een omgevingsvergunning milieu aanvragen?

Dit kan via het Omgevingsloket Online (OLO).  Dit loket stuurt de aanvraag door naar de gemeente of provincie.

Waar kan ik de status van mijn aanvraag opvragen?

Dit kan bij de betreffende gemeente, de provincie Noord-Brabant of bij de Omgevingsdienst. Als uw aanvraag in behandeling is genomen, is aan u bekend gemaakt welke instantie de vergunning behandelt en wie de contactpersoon is.

Provinciale vergunningen

De website van de provincie Noord-Brabant geeft meer informatie over vergunningen en ontheffingen met betrekking tot de Wet natuurbescherming. Ook voor andere activiteiten zoals een bodemsanering, ontgronding of de aanleg van een warmte-koudeopslag is vaak een vergunning nodig. Deze aanvragen lopen via de website van de provincie Noord-Brabant. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende meldingen en/of vergunningen:

  • Wet natuurbeschermingsvergunning
  • Ontheffing soortenbescherming
  • Ontgrondingsvergunning
  • Watervergunning
  • Vuurwerkwerkvergunningen

Heb ik een vergunning nodig als ik wil ondernemen in de buurt van een beschermd natuurgebied?

Ja, als het gaat om een beschermd Natura 2000-gebied wel. Deze vergunning moet u aanvragen bij de provincie. De website van de provincie Noord-Brabant geeft meer informatie over vergunningen en ontheffingen met betrekking tot de Wet Natuurbescherming.

Bekendmakingen

Een groot deel van de vergunningaanvragen lopen via uw gemeente. U kunt deze via de website van de overheid zoeken in alle officiële bekendmakingen. U kunt ook contact opnemen met uw gemeente.

Alle bekendmakingen van de provincie kunt u vinden in officiële bekendmakingen. Alle provinciale besluiten kunt u terugvinden op de website van de provincie Noord-Brabant.

IPPC Tool

Via de volgende link vindt u de IPPC tool. Met de applicatie beoordeelt u per van toepassing zijnde BREF (BAT Reference documents) of de maatregelen uit die BREF op uw bedrijf van toepassing zijn. Vervolgens geeft u aan hoe u invulling geeft aan de betreffende maatregel en of die invulling een wijziging is ten opzichte van de vigerende vergunning.  De applicatie leidt u aan de hand van vragen stapsgewijs door de verschillende BREF’s  en de maatregelen uit de BREF’s.
De ingevulde tool voegt u als bijlage bij de vergunningaanvraag toe. Het gebruik van de tool is niet verplicht, maar biedt veel voordelen en versnelt de beoordeling.

Een overzicht van alle actuele BBT (Best Beschikbare Technieken)-conclusies vind u hier.  Achtergrondinformatie en verduidelijking voor de BBT is te vinden in de BREF’s. Deze vind u op: Infomil – Overzicht BREF’s en op The European IPPC Bureau – Overzicht BREF’s